Tag Archives: ผู้จัดการฟาร์ม

ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ

การที่สร้างฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และหารายได้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยการผลิตบัณฑิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพนักศึกษาต้องมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจเรื่องระบบการทำฟาร์มเพื่อออกไป เป็นผู้ประกอบการเริ่มต้นตั้งแต่ การเตรียมดิน การเตรียมปุ๋ย การเตรียมปัจจัยการผลิตต่าง ๆ การดูแลรักษาในระบบเกษตรประณีต การใช้จุลินทรีย์และสารสกัดสมุนไพรเพื่อป้องกันและควบคุมศัตรูพืช ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านตลาดเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นการทำการเกษตรแบบครบวงจร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตร


โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนวิชาเกษตรจำเป็นต้องรู้ จำเป็นต้องปฏิบัติจริง เพื่อออกไปเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในอนาคต หรือออกไปเป็นผู้จัดการฟาร์มของตนเองหรือบริษัทก็ตาม จำเป็นต้องให้มีการฝึกงานจนรู้เรื่องอย่างครบวงจรคือรู้จักการวางแผน รู้จักการผลิต รู้เรื่องกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว รู้จักการแปรรูป และรู้จักการตลาด การจัดตั้งฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงเป็นสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาทางด้านการเกษตรและอื่นๆ