Tag Archives: กสิกรรม และ ปศุสัตว์

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในด้าน กสิกรรม และ ปศุสัตว์ ก็เป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ

อาหารปลอดภัย…ด้วยการ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในด้าน กสิกรรม และ ปศุสัตว์ ก็เป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ อีกทั้งยังต้องเป็นที่ยอมรับกันใน…กลุ่มเกษตรกรรุ่นเดิม และ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเริ่มหันเหชีวิตลูกจ้างจากเมืองหลวงมาสนใจอาชีพเกษตรกรรม มากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและภูมิอากาศในโลก (climate change) ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีในการดำเนินชีวิตของผู้คน ทั้งยังส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการเกษตรทั่วโลก

การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก สหประชาชาติรายงานว่า จำนวนประชากรโลกคาดว่าจะเกิน7,000 พันล้านคนในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2011 และรายงานการคาดการณ์สำหรับช่วงกลางศตวรรษ ปี 2050 ประชากรของโลกคาดว่าจะมากเกิน 9,300 พันล้านคน

จีน ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก กำลังพลิกโฉมด้านการพัฒนาภาคเกษตร โดยผ่านนโยบาย“เกษตรสมัยใหม่” (new agriculture) ซึ่งเป็นการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้ทั้งปริมาณและ คุณภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประเทศจีนกำลังเริ่มนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 12(พ.ศ.2554-2558) ซึ่งประกาศไว้ว่า จะเปลี่ยนโมเดลจากโรงงานของโลกมาเป็นตลาดของโลก จากผู้ผลิตมาทำตลาดเอง บูรณาการทุกอย่างหมด

“หมู่บ้านเกษตรกรรมทันสมัย” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Xinnongchun Project”เป็น 1 ในโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้แนวนโยบายเกษตรสมัยใหม่ ดำเนินการในลักษณะ “สี่ประสาน” กล่าวคือเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ บริษัทเอกชน ธนาคาร และเกษตรกร ในส่วนนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับโอกาสจากรัฐบาลจีนให้เข้าไปดำเนินโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมทันสมัยหลายโครงการ

เริ่มจาก พศ. 2552 ซี.พี. ร่วมมือรัฐบาลจีน ทำโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่“ผิงกู่” ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงปักกิ่ง โดยสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ทันสมัยที่สุดสามารถเลี้ยงไก่ได้ 3 ล้านตัวมีมูลค่าการลงทุน 582-615 ล้านหยวน โครงการนี้เกษตรกรรวมตัวกันในรูปสหกรณ์ ที่มีรัฐบาลจีนส่งเสริมและสนับสนุนทุนประมาณ 15% เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนทุน 15% ส่วนที่เหลืออีก 70%ธนาคารเป็นผู้ให้สินเชื่อ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้เช่าพื้นที่บริหารจัดการโครงการเกษตรดังกล่าวซึ่งเป็นการรับความเสี่ยงแทนเกษตรกร สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ 3 ล้านตัว เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการแบบครบวงจร มีไก่พันธุ์ ไก่รุ่น อาหารสัตว์ สามารถนำเอามูลไก่ไปทำไบโอแก๊ส มีโรงงานแปรรูปไข่

นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้ลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลจีนเพื่อดำเนิน โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมทันสมัยในจีนอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมทันสมัย ที่มณฑล จี๋ หลินซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นมณฑลเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่มีพืชพันธ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ โดยมีสินค้าเกษตรและเนื้อสัตว์มากเป็นอันดับ 1 ของจีน ทั้งนี้โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมแผนใหม่มีมูลค่าการลงทุน 7,900 ล้านหยวน หรือ 39,500 ล้านบาท ในโครงการนี้จะมีการเลี้ยงไก่ไข่ 3 ล้านตัว/ปี สุกร 1 ล้านตัว/ปี และไก่เนื้อ 100 ล้านตัว/ปี

โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมทันสมัยที่เมืองจั้นเจียง มณฑลกวางตุ้ง เป็นโครงการที่เลี้ยงสุกร 1 ล้านตัว ไก่ 100 ล้านตัว รวมถึงสัตว์น้ำ มีมูลค่าการลงทุน 8,000 ล้านหยวน เมืองจั้นเจียงว่าเป็นเมืองสีเขียวที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้านเกษตร อุตสาหกรรม อีกทั้งรัฐบาลจั้นเจียงก็มีนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจอย่างเต็มที่

นอกจากนี้จีนยังมีการพัฒนาภาคเกษตรในรูปแบบโครงการที่เรียกว่า “mega farms และmetropolitan agriculture” อีกด้วย ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากรัฐบาลจีนให้ดำเนินโครงการ CIXI ที่มณฑลเจ้อเจียง โครงการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลจีน พัฒนาพื้นที่ 8,000 ไร่ในเมืองฉือซี(CIXI) โดยมีรูปแบบการพัฒนาแบบ intensive&mixed farming เป็นเกษตรผสมผสานแบบทันสมัยครบวงจรตั้งอยู่บนที่ดินที่เกิดจากการล้อมทะเลใกล้เขตเมือง ซึ่งรัฐบาลจีนวางแผนให้โครงการนี้เป็นแหล่งผลิตอาหารป้อนพลเมือง 100 ล้านคน เพราะเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในรัศมีที่รายล้อมไปด้วยเมืองขนาดใหญ่ เช่น เซี่ยงไฮ้ หังโจวและหนิงโป ในเบื้องต้นนี้ได้ประมาณการมูลค่าการลงทุน 4,000 – 5,000 ล้านหยวน ภายในโครงการฉือซีแห่งนี้จะพัฒนาเกษตรครอบคลุมครบทั้งด้านพืชผักและปศุสัตว์

ธุรกิจแรกที่เครือเจริญโภคภัณฑ์จะดำเนินการบนพื้นที่นี้คือธุรกิจปลูกพืชผักปลอดภัยในเรือนกระจกโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยจากฮอลล์แลนด์ ปลูกพืชผักบนเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนที่สูง แต่จะให้ผลผลิตสูงและคุณภาพสูง พืชที่ปลูกได้แก่ ผักประเภทผักสลัด มะเขือเทศ พืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบยาและเครื่องสำอาง เป็นต้น การปลูกพืชผักในเรือนกระจกจะแก้ปัญหาความแตกต่างในเรื่องของฤดูกาลได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถผลิตพืชผักได้ทุกฤดูกาล ซึ่งเป็นโอกาสที่ได้เปรียบในการทำธุรกิจพืชผัก